חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרופ' שלמה ללצ'וק – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (למרות החמרה והדרדרות במצבו של המטופל, הורה על טיפול שמרני בלבד, עד פטירתו של המטופל. )
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (למרות החמרה והדרדרות במצבו של המטופל, הורה על טיפול שמרני בלבד, עד פטירתו של המטופל. )
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

2. ןלהל( ל"ז קחצי ןינקא הלוחה – הלוחה וא לפוטמה ) דילי , 1941 , םויב זפשוא 9.7.2008 תיבב
אתוסא םילוחה ןלהל( – םילוחה תיב חותינ ךרוצל ,) רחאל ,לבקנה י"ע יביטקלא יטרפ יכ ןחבואש
אוה .הביקה לש ילמיסקורפה קלחב לודג ריאממ לודיגמ לבוס ,חותינה רחאל הלוחה תיבב ראשנ
ל םילוחה א .החגשה ךרוצל זופש

3. םויב 14.7.08 ה לצא העיפוה , הלוח הרוה רשא ,לבקנה י"ע קדבנ הלוחה .זקנב המוח השרפה לע
בקעמ ךשמה .םילזונ תלבק תינכת ךשמה לע ןכו הרוכע תיתאוצ השרפהמ לובסל ךישמה הלוחה
בקנה הרוהש לכ םלוא ,חותינה עצפמ תיתלגומ השרפהמ ןכו ,זקנהמ ךישמהל היה לפטמה תווצל ל
.בקעמב

םויב 16.7.08 תקידב הלוחל העצוב CT תואצות ולבקתה ןכ ומכו ,היצרופרפל דשח המיגדה רשא ,
הדבעמה ףיעס האר( םירומח םיאצממ לע ועיבצהש , 8 הלוחה לש ובצמ ,ךשמהב .)הנלבוקה בתכל
רימחה .דועו ,המישנ יישק ,םיילגרב תוקצב ,השלוח ,םיקזח םיבאכמ ,תיתאוצ השרפהמ לבס אוה ,
םג CT םויב הלוחל ךרענש ףסונ 3.8.08 תמדוקה הקידבה תמועל "תרכינ הרמחה" לע עיבצה , .
ובצמב תיבקעה תורדרדיהה תורמל ,הלוחב ינרמש לופיטב ךישמהל לבקנה הרוה ,תע התוא לכ אלו ,
.ךכל רבעמ

הטלחה 21 -40

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

קו'צלל המלש 'פורפ לבקנה
כ"ב י"ע – "וע הד ,רוצ לת תובנ ןיול הוודח ןיול ןתנויו

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

ךיראתב 4.9.08 או םושנל הלוחה קיספה םש ךא ,ץרמנ לופיט תקלחמל רבעוה אוה .ותרכה תא דבי
םויב רטפנ אוהו ,ובצמ רמחוה 6.9.08 .

5 . ךיראתב 6.3.14 לבקנה דגנ הנלבוק תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , תטרופמה ותוגהנתה ןיגב ,
ליעל ךכ לע , ש הליג ,ודיקפת יולימב הרומח תונלשר הליג ןכו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה
םיפיעסב רומאכ 41 (1) ו- (3) םיאפורה תדוקפל ז"לשתה ,]שדח חסונ[ – 1977 ; תויוכז תרפה ןיגב ןכו
הלוחה ףיעס יפל ,תיאופר המושר לוהינ רבדב 17 .הלוחה תויוכז קוחל

הנלבוקה בתכב ןלהל( – מה הנלבוקה בתכ ירוק ) לש יתנוזתה בצמה לע הרימשל לעפ אל לבקנה יכ ,ןייוצ
,ובצמב תורדרדיהל איבהש רבד ,תידירו ךות הנזהב וא תילרטנא הנזהב ןיב ,ובצממ שרדנכ ,הלוחה
לבקנה לקש אל ,הלוחה לש יאופרה ובצמב תורדרדיהה ףרח יכ ,ןעטנ דוע .חונמה לש ותומב המייתסהש
וא תא הניש אלו שדחמ בצמה תא .הלוחב לופיטה ןפ

הנלבוקה בתכב ןעטנ ,ךכל ףסונב ירוקמה :יכ המאתה רסוח םע םינוש הלחמ ימוכיס השולש ךרע לבקנה"
"ידועיסה ןויליגבו תיאופרה המושרב ודעותש יפכ ,לעופב חונמה לש ובצמו םיאצממה ןיבל םניב טלוב
ףיעס( 18 .)הנלבוקה בתכל ג

6 . ר"ד :בכרהב תעמשמ תדעו ינפב ןידל לבקנה דמעוה ,הנלבוקה תשגה רחאל בל ישי – פורפ ,ר"וי ' יבצ
ןרטש ד"ועו ךברמ השמ – .םירבח המייק הדעווה 18 .םיבר םידע העמש ןהב ,תובישי תעימש רחאל
בתכב ול סחוימב לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילמה ,תויאר תלבקו תוחכוה צוה הדעווה .הנלבוקה האי
לע ערתשמה ,טרופמו ידוסי חוד הדי תחת 145 תונעטה לכל תוידוסיבו טוריפב הסחייתה וב ,םידומע
:הדעווה העבק ,רתיה ןיב .םינוידה ךלהמב םידדצה י"ע ולעוהש

/ת( ידועיסהו יאופרה ןויליגה ןמ תרייטצמה הנומתה" 1 יתנוזתהו ינפוגה ובצמל רשאב )
נקב הלוע וזופשיא ךלהמב חונמה לש ןיינעב הקידבה תדעו העבקש םיאצממה םע דחא ה
.חונמל ךרעש תינפוגה הקידבה תובקעב ןתשק 'פורפ לש ותעד תווחב רומאה םעו הז ..
םיששאמ ,הפוסב רקיעבו וזופשא תפוקת בור ךלהמב חונמה לש ויתונולתו יאופרה ובצמ
."םיינילקה םיאצממה תא םה ףא

ווה ע הד תדמע תא ץמאל שי יכ הנקסמ ללכל העיגה םתדמע תאו הקידבה תדעו יאפור לש ם 'פורפ לש
:הדעווה ןושלב .הנגהה ידע לש תעדה תווח ינפ לע םפידעהלו ,תישארה תינטאידה לשו ןתשק

תלטומ תויהל התייה הלוכי אל העיבתה םעטמ עוצקמה ישנא לש תויביטקייבואה תדימ"
אל הליחתכלמ רשאב ,קפסב חונמה לש ובצמ לש תיעוצקמ הניחב אלא םהיניע דגנל הדמע
ןורתי םהל רשאכ ,תמא לש עגרב וילוח תטימ דיל םייוצמ םתויהב ,הנגהה ידע ינפ לע רורב
"…חונמה לש

7 יכו ,חונמב יבטימ לופיט תגשהב יטירק לקשמ לעב היה הנזהה ןיינעש הענכוש יכ ,הדעווה תעבוק דוע .
היה תוביסנל םאתהב תשק 'פורפ י"ע םג ץלמוהש יפכ ,הנזהה תטיש יונישב ךרוצ םלעתה לבקנה םלוא ,ן
:ושיגהש חודה תא הדעווה ירבח םימכסמ ךכו .יתימא ןמזב ,תעד לוקיש לכ ליעפה אלו ךכמ

2

ח"וד תעמשמה תדעו – הערכהה

הנלבוקה

8 המושר לוהינ תבוחל רשא . ףיעסב עובקכ ,תיאופר 17 לבקנה יכ הדעווה תעבוק ,הלוחה תויוכז קוחל
הלוחה ןויליגב םיינוקאלו םידדוב םימושירב קפתסהש הדבועה חכונ ,וז הבוח רפה הלא םימושירב . אל"
הלחמה ךלהמל רכז לכ היה "שרדנ םהל םיילופיטה םידעצלו . הלחמה ימוכיס תשולש םג לע ובתכנש
,חונמה לש ותריטפ רחאל לבקנה ידי ךלהמ תא ,קייודמ אל ןפואב םיתעל ,רתויב יקלח ןפואב ופקיש"
חונמה לש וזופשא . ."..

בתכב ול תוסחוימה תוריבעה לכב ,קו'צלל המלש 'פורפ ,לבקנה תא עישרהל הצילממ הדעווה ,רבד ףוס
.הנלבוקה

9 . םוימ חודב 8.2.18 , הבר הרמוחב הדעווה תסחייתמ ,השינעה יעצמא ןיינעל הנתהל לבקנה לש ותול
:תדחוימ תועמשמו ףקות הנשמ םילבקמ םירבדה יכ ,השיגדמ הדעווה .וז המוגע השרפב רבודמ רשאכ"
,הז הרקמב .תיתאו תיעוצקמ תולהנתהל ךרד הרומ תויהל רומא רשא ךרעומו ריכב אפורב התוויה
."וילפוטמ לומ להנתהל אפור רומא ובש ןפואל תילילש אמגוד לבקנה לש ותולהנתה ךרד

א ןובשחב הדעווה החקל ,הלוקל לבקנה לש םינשה תבר תיעוצקמה הריירקה ת הכרעהה יבתכמ תא ,
,הלוחב לופיטה ךלהמב וב טקנש העטומה ךלהמה לע ורעצ תעבה תא ןכו ,ויתודוא וגצוהש םייבויחה
שענש .שנועל םינועיטה תעמשה בלשב ה

10 עוריאה םוימ םינש רשע רבכ ופלחש רחאל ,הז קיתב םיכילהה תוכשמיה ןיינעל ,הדעווה העבק דוע .
:ןושלה וזב ,םיכילהה םויסל דעו

הקידבה יכילה לע תואירבה דרשמב הנומאה תכרעמה לש הפיה התעש וז ןיא…"
…םיאפור לש יתעמשמ ןידל הדמעההו היש לש יו 6 דעומ דע הקידבה יכילהב םינש
דרשמב רבדב םיעגונה םימרוגל םיארוק ונאו תרוקיב לכל יואר יתעמשמ ןידל הדמעהה
"ונשיי אל הלאכ םירקמ יכ אדוול .

הצילממ הדעווה ,רבד ףוס תואירבה רש ינפב יצח ךשמל האופרב קוסעל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל
:יכ תנייצמ איהש ךות ,הנש תא בוצקל ,ונתעדל םוקמ היה ,ליעל רומאכ ךוראה ןמזה ףולח אלמלא"
."יצחו הנשמ תחפת אלש הפוקתל היילתהה תפוקת

" ינא ףא הייואר תוסחייתה יאב ןה ,הרומחו הער התייה וז השרפב לבקנה לש ותולהנתה יכ רובס
הלוחה לש רדרדמהו השקה ובצמל ב ןהו , תומלעתה ו 'פורפ לש ותצלמהמו ותעד תווחמ תלזלזמה
.ותריטפ םרט םירופס םימי ,חונמה לש וילוח תטימל החפשמה י"ע ןמזוהש ,םש לעב החמומ ,ןתשק
וה העבק ,ידכב אל הדעו השיגהש חודב הרהויה אטחב אטח לבקנה יכ ".

11 ךיראתב . 25.2.18 השיש ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה תצלמה תא ץמאל יתטלחה
םישדח ) הטלחה 6-18 :ןושלה וזב ,רתיה ןיב ,יתבתכ הטלחהב .)

תעמשמה תדעו חוד – ןיינעל תעמשמה יעצמא

3

דדומתהל הילע …םינותנה ףוסיאב הצמתמ הניא הדעווה לש התבוח " יאופרה ןועיטה םע
שרדיהל הילע היה …היתונקסמ קמנל הילע .הינפב הלעומש תודבכ ןהש רערעמה תונעטל
.לקשמ תאצומ הדעווה התייה םוי לש ופוסב יכ ןכתי םוי לש ופוסבש ןכתייו ,ןתוא תוחדל
הדעווה לע היה ,ךכ וא ךכ ךא .ןלבקל תאצומ התייה "ןפוגל ןמע דדומתהל .

13 . "ב וליכשה ,הדעוול ןוידה תרזחה םע םידדצה כ – םעויסב לש ירבח הדעווה – ט רדסהל עיגהל י .ןוע
ה ,תירוקמה הנלבוקה הנקות ,ןועיטה רדסהל םאתהב כ"בו ,תנקותמה הנלבוקב ול סחוימב הדוה לבקנ
רותעל ומיכסה םידדצה ףתושמב .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא תלטהל הדעווה ינפב

ףיעס תרפהו ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה 17 םיפיעסב רומאכ ,הלוחה תויוכז קוחל
41 (1 ו ) – (7 ) :ש ךכב ,םיאפורה תדוקפל

ךישמהו ,תדבכמ אלו תמלוה אל תוסחייתה ךות ,ןתשק 'פורפ לש ויתוצלמהו ותעד תווח תא החד .א
.ינרמש לופיטב

יפכ ,חונמה לש ובצמו םיאצממה ןיבל םניב המאתה רסוח םע םינוש הלחמ ימוכיס השולש ךרע .ב
.ידועיסה ןויליגבו תיאופרה המושרב ודעותש

ינ אל .ג ףיעסב שרדנכ תיאופר המושר לה 17 לד םושיר תוברל ,הנוכנ האופר יללכו הלוחה תויוכז קוחל
.זקנה תאצוה רחאל ,הפילדה תומכ לש דועית רדעיהו אפורה ןויליגב רסחו

" תוריבעבו תודבועב שאר לקהל םנמא ןיא ,ךדיאמ ךא ,תנקותמה הנלבוקב לבקנל וסחויש
םידדצה לש ףתושמה םנוצרו הז ךילה עלקנ ןהילא תודחוימה תוביסנה עקר לע ןתוארל שי
."ןועיט רדסהל העגה לש ךרדב ומייסל

ונה לכב לבקנה לש הפיה ותעש וז התייה אל םנמא" הקיתאה יללכ לע הרימשל עג
עקר לע םג הז הרקמ תוארל שי ךא ,םמויק לע דיפקהלו םהיפ לע לועפל םירומא םיאפורש
תוכיאבו המרב םינש בר יאופר תוריש לומ לאו םדוק יתעמשמ עקר רבדב הנעט רדעיה
."דחוימב םיהובג

הדעווה הצילממ ,ןכ לע רשא לבקנה לע תישהלו ןועיטה רדסה תא ץמאל .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא

15 :יכ הדעווה תעבוק םידדצה ןיב גשוהש ןועיטה רדסה תא ץמאל התטלחהב .

ףסונה חודב הדעווה תנייצמ דוע , םויב השיגהש 14.3.21 :ןלהלדכ ,

4

14 :ןלהלדכ היה תנקותמה הנלבוקה חסונ .

הדעווב רזוחה ןוידה

טפשמה תיב תקיספ

החלטה

16. אמצעי המשמעת המומלץ על ידי הוועדה נוטה לקולה, הן לאור המיוחס לו בקובלנה המתוקנת, והן
ובמיוחד, נוכח התייחסותו של הנקבל להמלצותיו של פרופ' קשתן לגבי המשך הטיפול במטופל, או יותר
נכון אי התייחסותו המזלזלת.

יחד עם זאת, נוכח הזמן הרב שחלף מאז האירוע (משנת 2008) וגלגוליו של התיק בין הערכאות השונות
– החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, פרופ' שלמה ללצ'וק, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 4.4.21, כב ניסן תשפ"א.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן