חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פרופ' שמעון סלוין – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (ביצע טיפולים חדשניים וניסיוניים ללא האישורים הנדרשים עפ"י חוק. ולמרות פניות חוזרות של משרד הבריאות לא חדל ממעשיו, ואף מנע מצוות משרד הבריאות לבצע בירור ופיקוח על הטיפולים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (ביצע טיפולים חדשניים וניסיוניים ללא האישורים הנדרשים עפ"י חוק. ולמרות פניות חוזרות של משרד הבריאות לא חדל ממעשיו, ואף מנע מצוות משרד הבריאות לבצע בירור ופיקוח על הטיפולים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשנה
התליית רישיון לשנה

2. תולחמו תוריאממ תולחמב םילוחל םיינויסינו םיינשדח םילופיט לבקנה עציב ל"נה האפרמב
םימיאתמה םירושיאה אלל תאזו ,תוינומיאוטוא , דוגינבו ינבב םייאופר םייוסינ( םעה תואירב תונקתל
א"משתה ,)םדא – 1980 .סמ ל"כנמה ירזוחו , 30/06 ו- 25/10 עב ויחנה ןיינ םיאנתל תורהבהו ת
.הלמח לופיטל להנמה תמכסהל רפסמ םיאבומ ,הלאכש םירוסא םיינויסינ םילופיט וכרענ םהב םירקמ
.תעמשמה תדעוו חודבו הנלבוקה בתכב הבחרהב

3. םיריכב םימרוג לש תובר תוינפ תורמל םילופיטה תא עצבל לבקנה ךישמה ,תואירבה דרשמב
תויחנהל דוגינב ,םירוסאה תואירבה דרשמ לש הלא תוינפב .ןידל דוגינבו תואירבה דרשמ ,לבקנל
תוליעפ לכמ רתלאל לודחל שרדנ לבקנהו ,םישרדנה םירושיאה אלל תלעופ האפרמה יכ ןייוצ
.לארשיב רושיא ולביק אלש םילופיטל ל"וחמ םילפוטמ סויגמו הרוסא תיאופר תוינפה לכ תורמל
.וישעממ לבקנה לדח אל ,וללה

הטלחה 18 -3

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןיוולס ןועמש לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע יחרזאה ןתיא

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומי

תודבועה

5. תובקעב ליעל טרופמכ ,לבקנה לש ותולהנתה , תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , 'פורפ רמתיא
,וטורג םויב 24.12.17 , הנלבוק תנקותמ ךכ לע ,ודגנכ ש ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג
ףיעס יפל 41 (1 דוקפל ) םיאפורה ת ז"לשתה ,]שדח חסונ[ – 1977 םיינשדח םילופיט עציבש ךכב ;
,תואירבה דרשמ לש תונשינו תורזוח תוינפ תורמלו ,קוח י"פע םישרדנה םירושיאה אלל םיינויסינו
םילופיטה לע חוקיפו רוריב עצבל תואירבה דרשמ יתווצמ ענמ ףאו ,הלא וישעממ לדח אל אוה
.האפרמב ועצבתהש
6.
ח"וד תדעו תעמשמה

7. ר"ד :בכרהב תעמשמ תדעו ינפב ןידל לבקנה דמעוה ,הנלבוקה תשגה רחאל י'גיל השמ – פורפ ,ר"וי '
ד"ועו יאטיק רזעילא תויח לאגי – .םירבח קנה הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדוה לב .ןקותמה םאתהב
מ יעצמא לבקנה לע ליטהל ץילמהל לבוקה כ"ב שקבי ,םידדצה ןיב גשוהש ןועיט רדסהל לש תעמש
ךשמל האופרב קוסעלמ ןוישיר תיילתה 12 י"פע ונוישיר לש תילהנמה היילתהל ףסונב תאזו ,םישדח
םוימ ל"כנמה תטלחה 13.6.17 " לבקנה כ"ב וליאו . יבהלו תעמשמה יעצמאל ישפוח ןועטל יאשר א
."הז ןיינעב תעמשמה תדעו ינפב תורחא תויארו יפוא ידע

ה ןיב ןועיטה םכסהב בתכנ דוע " :יכ םידדצ לופיט לכ דיתעב עצבי אל אוה יכ בייחתמ לבקנה
."תואירבה דרשמ לש תויחנהה יפל לעפיי ןכ ומכו ,קוח יפל םישורדה םירושיאה אלל יאופר

" עציב לבקנהש ךכב הרמוח האור הדעווה םילפוטמב םיינויסינו םיינשדח םילופיט
להנמה ירזוחו תוארוהל דוגינב ,םעה תואירב תונקתל דוגינב תוריאממ תולחמב
…תואירבה דרשמ לש תורזוח תוינפ תורמלו יללכה

יתווצמ העינמ ךות ,תואירבה דרשמ םע הלועפ ףתשל בריס יתטיש ןפואבש ךכבו
םילופיטה לע חוקיפו רוריב עצבל דרשמה ב םיעצובמה שביש ךכבו ,האפרמ תא
."הקידבה תדעוו תדובע

האור איה יכ הדעווה הנייצ דוע הרתי הרמוחב ה ינשב לבקנה לש ותוגהנתה תא אלש ,לפיט םהב םירקמ
.הדעווה חודב טרופמכ ,ןיד

אפור לש ותוגהנתהב םירומחו לקשמ ידבכ םיעוריאו תודבוע תכסמ החנוה הדעווה ינפל"
חומ תולתשה םוחתב ךרד ץרופ היהו האופרה םלועל תובר םרת רשא ימלוע םש לעב ריכב
קמוע ךכ ותמוק רועיש לדוגכ ,ותווהל .תוינומיאוטוא תולחמבו ןטרסה תולחמב לופיטו םצע
.ותליפנ

וילדחמבו וישעמב גפ ,ליעל רומאכ , השרוהש ימב רוביצה ןומיאב לבקנה ע האופרב קוסעל
."תואירבה תכרעמב ןומיאב עגפ ףא ךכבו ,קוחה יפ לע לועפל שרדנ םהמ

8 :ןושלה וזב הדעווה העבק ,לבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמא ןיינעל םילוקישה תרגסמב .

7 . קנה יואר ול שנועה לע ץילמהל האובב ,וישעמ תרמוח תא הדעווה הנייצ ,לב :יכ העבקש ךות

2

הנלבוקה

י םוימ תואירבה דרשמ ל"כנמ י"ע תילהנמ היילתה הלתוה לבקנה לש ונוישיר יכ ,ןייוצ 13.6.17 , ךשמל
,םישדח השיש הרגסנ ותולעבבש האפרמה יכו ינפל .םימי םייתנש

,רבד ףוס הדעווה הצילממ לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל ךשמל ( השולש 3 תששל ףסונב תאזו ,םישדח )
טוה רבכש היילתהה ישדח ."םישדח העשת לש הפוקתל היהת השעמל ןוישירה תיילתהש ךכ" וילע ול

10 . ,הארנ הלקש הדעווה יכ דבוכב שאר .ארמוחל ןהו אלוקל ןה ,וז השרפב םייטנוולרה םילוקישה תא
ה דצהמ דחא – הרמוחל התעד הנתנ איה ןפודה תאצוי לבקנה לש וישעמבש ,רחאה דצהמו , הנתנ הדעווה
לקשמ דבכנ תוישיאה ויתוביסנל לבקנה לש , םג הבשחתהש ךות ,תומשאב ותאדוהב תעבהב הטרחו רעצ
,ודיצמ .דועו ,רגובמה וליגב

11 . תכל הקיחרה הדעווה יכ ינרובס ,תאז םע אל , טעמ , נעה ילוקישב יפכ רשא ,לבקנה לש ותבוטל השי
:העבק המצע איהש וליעפ תחאה ;םייתשל םיקלחנ לבקנה לש םירומחה וילדחמו וישעמ" ת תיאופר
תוארוהו תונקתל דוגינב הרוסא םויקל הערפהו היינשהו ,ןובירה לש תרוקיב ךילה – תונלשר יוליג
"אפורכ ודיקפת יולימב הרומח .

ותרמוחב ןפוד אצוי הרקמב רבודמ לופיט ןתמב ןה לבקנה לש ותולהנתהל רושקה לכב תאזו ,הרתיה
דרשמ תויושר יפלכ לילעב תמלוה יתלבה ותולהנתה חכונ ןהו ,וילפוטמל קוחל דגונמו רוסא יאופר
ןתיל םוקמ היה יכ ינרובס ,ןנד השרפה תוביסנב .אווש תונאותב ,הלועפ ףתשל בריס אוה םמיע ,תואירבה
יצה סרטניאל הרוכב טביה ירוב אלו תואירבה תכרעמבו םיאפורב רוביצה ןומ התוא הקיספב טרופמכ ,
פידעהלו ,הדבכנה הדעווה הטטיצ ו ויתוביסנ ינפ לע .לבקנה לש תוישיאה

ומע רימחא אל הרקמה תוביסנב יכ םא ,הדעווה תצלמהל רבעמ ,לבקנה לש ונידב רימחהל יתעדב ,ךכיפל
תיקוח אלה ותולהנתה תורמל ,הדימה לע רתי תיתא אלהו תדבוכמ אלה , . ,הרקמ לכב תעמשמה יעצמא
.םידדצה כ"ב י"ע םתחנש ןועיטה רדסהמ גורחי אל וילע ליטאש

12 . ריעהל שקבא וקת בושיח ןיינעל היילתהה תפ – רבעב םירקמבכ הז הרקמב – יכ יוארה ןמ תא בשחל
,ןוישירה לש תילהנמ הלילש לש הפוקתה לטומה שנעהמ קלחכ הדעווה י"ע . תאז – המודב בושיחל
רוגס רצעמ תפוקת םשאנ לש וילע רזגנש שנועה תרגסמב , הייוכינו ב ליטמש רסאמה תפוקתמ טפשמה תי
הטלחה האר ( 28-13 ןאלבק ידאר חאה – םוימ 22.9.13 םוימ גרבנירג ןויצ ןב טפושה תטלחה ; 4.7.12
ב- ו"ע 23870-01-12 , טס ןונמא )סומידב( טפושה .נ רגיפ הירא ר"ד בונשר ; הטלחה 19/17 , ר"ד
רואל דעלא – םוימ 1.11.17 ).

ףיעס יפל תואירבה רש לש ותוכמס 41 םויב יל הלצאוה םיאפורה תדוקפל 22.11.11 , .יתטלחה ןלהלו

3

הטלחה

13. אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, פרופ' שמעון סלווין, מלעסוק ברפואה
במשך שנה אחת. תחילת תקופת ההתלייה היא מיום ההתלייה המנהלית של הרישיון – 13.6.17.

ניתן היום 29.1.18, יג שבט תשע"ח. יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן