חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: שרה בניה – רשלנות במילוי תפקידה, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגה בדרך שאינה הולמת

תיאור הליך: רשלנות במילוי תפקידה, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגה בדרך שאינה הולמת (ניפקה תרופות ללא מרשם ,ומרשמים כוזבים בחותמת בעלה הרופא)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות במילוי תפקידה, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגה בדרך שאינה הולמת (ניפקה תרופות ללא מרשם ,ומרשמים כוזבים בחותמת בעלה הרופא)

2 תנש יהלשב . 2013 הבתכ איהש םימשרמ ךמס לע ,םניחב תופורת תלבקנה הקפינ ,ךכל ךומסב וא ,
םימשרמ יפל וא ,םשרמ אלל םג תופורת תלבקנה הקפינ ,ןכ ומכ .אפור אוהש ,הלעב תמתוחב המתחו
.אפורה הלעב תמתוח תא המתחו האלימ איהש ,םיבזוכ לבקנה לש החפשמ יבורקל וקפונ תופורתה ת זו , תא
םולשת אלל לבוקמהמ ךומנ םולשתב וא . .הלעב תמיתחו תמתוח םע םיקיר םימשרמ ואצמנ תחקרמה תיבב

תלבקנה הקפינש תופורתה תולע יכ ,ןיוצי המרמב דמוע ע ת ל 3,500 ,ירוביצ תחקרמ תיבב ח"ש ךס לעו
לש 7,150 .יטרפ תחקרמ תיבב ח"ש

הטלחה 19 – 11

הינב הרש תחקור לבקנה ת
כ"ב י"ע – ד"וע םולהי רהוז

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

יפל וצ ףיעס 56 רה תדוקפל םיחקו ,)שדח חסונ( "משתה א- 1981

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הנלבוקה

ב ה בתכ הנלבוק וסחוי לבקנל ת לש תוריבע ףיעס יפל ,דיקפת יולימב הסג תונלשר 56 )א( 3 םיחקורה תדוקפל
א"משתה ,]שדח חסונ[ – 1981 םיחקורה תדוקפ תוארוה לש תדמתמ הרפה ; ףיעס יפל ,תונקתהו 56 )א( (1 )
(3 ו ) – (4) םיחקורה תדוקפל כ ןכו ; גהנ י ה הניאש ךרדב תמלוה תוחקורה עוצקמ תא – ףיעס יפל הריבע
56 )א( 1 . הדוקפל

4. תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב תעמשמ הב ןודל ידכ – 'רגמ בכרהב רהאז םאשיה – 'רגמ ,ר"וי
ןתנוי ד"ועו ןוסלנ רביש לחר – .םירבח המייק הדעווה יתש תובישי – םיכיראתב 26.10.15
ו- 13.1.16 – ןכלהמב ךיראתב .תויאר הלביקו תויודע העמש 23.3.2016 ,וימוכיס תא לבוקה כ"ב שיגה
םויבו 30.5.2016 , וימוכיס תא תלבקנה כ"ב שיגה .

5 . ופלחש תורמלש ,אקע אד םינש שולשמ הלעמל ,הדעווה תרבח החרט אל ,םידדצה ימוכיס תשגה םוימ
לחר ד"וע ,רביש ח"וד תא ןתיל הדעווה – .תלבקנה לש התמשא וא התופח ןינעל

םינשלו םירקבל תושדח ,תונשינו תורזוח תוינפ תורמל – ,תעמשמה תודעו תוריכזמ לש ,הדעווה ר"וי לש
'רגמ ,רהאז םאשיה "וע ,רבעשל תואירבה דרשמ לש תיטפשמה תצעויה לש הרימ ד ץעויה לש ,רנביה
מ"חה לשו ,ץרווש ירוא ד"וע ,יחכונה יטפשמה – פ"עב ןהו בתכב ןה – יוארלו ןוכנל רביש תרבגה האצמ אל
חודה תא איצוהל הדי תחתמ .הדימה לע רתי ךובס וניאש קיתב דועו , …ףצקו ןויזיב ידכו

6 . נתהו רחאמ ןיקת להנמ יללכמ רכינ ןפואב תגרוח וז השרפב רביש ד"וע לש התולה תבוחמו ה תירוביצה
,הדעווה תרבחכ קלח קר איבהל ןוכנל אצומ יננה ןטק ל"נה לש תובוגתהמו תורוכזתהמ ;

הבוגתב תוברה ייתוינפמ תחאל הילא , הבישה רביש 'בגה םוימ ל"אודב 31.1.18 :יכ הינב הרשל רשא"
ףוחד והשמ יל סנכנ .םויס הנועטש הבותכ הטויט יל שי – "אבה עובש ףוס דע בתומה ירבחל חלשיי .

המוד הבושת וז חורב רביש 'בג הרסמ תובקעב ,תואירבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ,ץרווש ירוא ד"ועל
שדוחב תאזו ,הילא ותיינפ ראוני 2019 םוימ ל"אוד( 10.1.19 ) תעד תווח תטויט הריבעה איה ,היפלו ,
.היתימעל ששוב יפוסה חודהשמ אובל , יטפשמה ץעויהמ תפסונ תרוכזת הילא החלשנ שדחב סרמ 2019 ,
אל ךיא ,הלקתנ איה ףאש – .םוטא ריקב

7 השעמל הכלה . ליעל טרופמכ ,םיעוריאה תולשלתשה רואלו – יכ ,עובקל ןתינ ל חקל רביש 'בג הפוקת
לש םינש שולש ל אל ידכ איצמה הדעווה חוד תא ךשמתמ בוכיעל רבסה לכ הדי לע ןתינ אל יכ ,ןיוצי .
.הזכש ריבס יתלבו

השק היצאוטיסב , ההומת תאזכש ןפוד תאצויו – תא הדעווה תרבח תבכעמ הב תרבעה ךשמב חודה הלעמל
םינש שולשמ – תואירבה דרשמב העיבתה הצלאנ ,החרוכ לעב , םע רתויב לקמ ןועיט רדסהל עיגהל
וזלה תרמגנ יתלבה הגאסה תא םייסל תנמ לע ,תלבקנה .

8 ךיראתב . 28.5.19 הדות ,ויפל ןועיט רדסהל ועיגה יכ הדעוול םידדצה כ"ב ועידוה הנלבוק בתכב תלבקנה
הדעווה ינפב וצילמי םידדצה ינש יכו ,ןקותמ םוימ התטלחהב .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא תלבקנה לע ליטהל
19.7.19 תפוקב התדובעמ הרטפתה תלבקנהש רחאל ,םידדצה כ"ב תצלמה תא ץמאל הדעווה הטילחה

,ול רבע ףלח אבה עובשה ומכ ו אבה שדוחה םג ףא ,האבה הנשה תעד תווחו – !ןיא

2

וב םיכילהה תעמשמה תדעו

3

החלטה

9. מדובר בהמלצה לאמצעי משמעת קל ביותר, בשים לב לחומרת התנהלותה של הנקבלת ולמרשמים
הכוזבים שניפקה לבני משפחתה לצורך קבלת תרופות ללא תשלום, או בתשלום נמוך, לא פעם ולא פעמיים.

יחד עם זאת, אין מנוס מלאמץ את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, במיוחד נוכח התקופה הארוכה של
למעלה משלוש שנים, שחלפה מאז סיום ההליכים בדיון המשמעתי, מבלי שניתן ע"י הוועדה דוח סופי.

הנני מאמץ את המלצת הוועדה, ומטיל על הנקבלת, הרוקחת שרה בניה, אמצעי משמעת של

סוף דבר
נזיפה.

10. בשולי הדברים יצוין, כי נוכח התנהלותה של חברת הוועדה, עו"ד רחל שיבר, בתיק זה (ולא רק…),
והשהיית השלמת הדוח במשך למעלה משלוש שנים – הוחלט בזמנו, על דעתי ועל דעת היועצת המשפטית
לשעבר של משרד הבריאות, עו"ד מירה היבנר – להפסיק את חברותה של הנ"ל בוועדות המשמעת של

משרד הבריאות.

ניתנה היום, 11.8.19, י' אב התשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן