חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ש.ש – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות של העלבת עובד ציבור)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות של העלבת עובד ציבור)

עקר לע תאזו ,לארשי תרטשמ ןיבל לבקנה ןיב תוידדה תועיבת ושגוהו ךוסכס םייק םינש הזמ ךילה
.וגוז תב ןיבל לבקנה ןיב להנתמש ךובס ןישוריג

2 . דחב םינוש םידעומב לירפא ש 2011 הרטשמ ישנאל ליפשמו בילעמ ןכות ילעב םיבתכמ לבקנה חלש ,
רכיכב םכישאר תא זיתהל שיש םיעשופ תרובח" ,"ברק םכפוס" :ןוגכ םייוטיבב שמתשהש ךות ,םינוש
,"ריעה .ב"ויכו ,"יתדל הזחתמה יאקורמ"
ע םיבתכמה לש םקלח בתכנ ןכו ,אפורכ וראותב וללה םיבתכמה לע םתח לבקנה .יבכמ ח"פוק לש וגול ל

3 . ןיגב וז ותוגהנתה , שגוה ו דגנ ר"ד ש ' תרצנב םולשה טפשמ תיבל םושיא יבתכ ינש .פ.ת( 3047-03-
10 .פ.ת ; 26295-11-11 )) , םהב לש תוריבע ול וסחוי רוביצ דבוע תבלעה ףיעס יפל 288 קוחל
ז"לשתה ,ןישנועה – 1977 ןלהל( – קוחה 😉 וגהנתה ירוביצ םוקמב הלוספ ת ףיעס יפל , 216 ()א( 1 קוחל )
ףיעס יפל םימויא לש הריבע ןכו ;ןישנועה 192 .קוחל

ש םיפסונ םיקית ףרצל שקיב לבקנה ה וי רטוש תפיקת ןיגב תוברל ,טפשמה תיבב ודגנכ םידמועו םייולת
.תילילפ לובג תגסהו

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 17 – 03

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד ש. ש לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ירדא יאחוי ןדיע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

ךסב יפסכ סנק 4,000 ,ח"ש תובייחתה ןכו ,םישדח השולש לשו םישדח השש לש ת"ע רסאמ ישנע
ךס לע תיפסכ 5,000 ענמיהל לבקנה בייחתה היפל ,ח"ש לכ עוציבמ המ תחא ע .עשרוה ןהב תוריב

5 . עב ה תובק תולהנת ר"ד לש ו ש' ליעל טרופמכ , תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , ,קפא 'א 'פורפ ,
םויב 4.4.2016 ,ודגנכ הנלבוק , ךכ לע ש אפור תמלוה הניאש ךרדב גהנתה , רומאכ ףיעס 41 (1 ) תדוקפל
םיאפורה ףיעסב רומאכ ,תוילילפ תוריבעב עשרוהש ךכ לעו 41 (5 הדוקפל ) .

נימ תואירבה רש :בכרהב ,הנלבוקב ןודל תעמשמ תדעו ה ר"ד לעשמ ףסוי – 'פורפ ;ר"וי יאטיק רזעילא
ד"ועו דרא השמ – .םירבח

6 ןב ,לבקנה . 68 , שרדנ תעמשמה תדעוו ,ול וסחויש םישעמב הדוה ה דבלב שנעל םינועיטל ןעט לבקנה .
תא האר אל וכלהמב ,ןועטו ךבוסמ ןישוריג ךילה הווח אוה יכ הדעווה ינפב ףאו םינש שמחכ ךשמב וידלי
רב תגיגחב ףתתשה אל – קיעב ודגנכ ושגוה תונולתה ,וירבדל .ונב לש הווצמה ר ןהל "תויצקובורפ" חכונ
.הרטשמה תא םג הבריע איה ןהב ,ותשא המרג

הזמ אפורכ שמשמ לבקנה 35 אוה .יקנ ורבעו ,הנש תנש זאמו ,תרכוסה תלחממ לבוס 2008 לפוטמ אוה
ירטאיכיספ י"ע .ומצעב לפטל הרטמב ,ת

7 . לע ץילמהל האובב מא תעמשמה יעצ ליטהל שיש לע הדעווה הנייצ ,לבקנה םויב השיגהש חודב ,
22.12.16 , ,וישעמ תרמוח תא :יכ הנייצש ךות

םניאש יאדוובו םיטושפ םניא ,םושיאה בתכבו הנלבוקב טרופמכ ,לבקנה ישעמ ןכא"
פב לבקנה לש ודמעמבו ללכב אפור םימלוה "טר

הדעווה הבשחתה ,הלוקל לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנב ,השקה יתואירבה ובצמב , יקנה ורבעב
הדעווה ינפב ןהו טפשמה תיבב ןה ,ול וסחויש תומשאב ותאדוהבו . בר לקשמ הדעווה הנתנ ,ןכ ומכ
התע לבקמ אוהו ,םישעמל תוירחא ומצע לע לביק ףאו ,וישעמ לע לצנתמו טרחתמ לבקנהש הדבועל
ט .ומצע תא םקשל הרטמב ,ירטאיכיספ לופי

10 . יכ ,ינרובס לש תעמשמה יעצמא הפיזנ לש ותוגהנתה .הרקמה תוביסנב םלוהו יואר שנע וניה ,
לבקנה צמ עקר לע ,הארנה לככ העבנ ,תמלוה יתלבו הרומח התייהש לככ , יכילה ךלהמב השקה ישפנה וב
תנש זאמ אצמנ אוהו ,םהילע לצנתהו טרחתה ,וישעמב הדוה לבקנה .רבעש ןישוריגה 2008 לופיטב
.ירטאיכיספ

ןכ לע רשא ש ר"ד ,לבקנה לע ליטהלו ,הדעווה תצלמה תא ץמאל טילחמ יננה ש .' .הפיזנ

.הפיזנ לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל הדעווה הצילממ ,ןכ לע רשא

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הטלחה

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

3

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן