חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר שלמה יצחקוב – התנהגות שאינה הולמת והפרה מתמדת של הוראות פק' רופאי השיניים

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת והפרה מתמדת של הוראות פק' רופאי השיניים (התעלמות מתלונות שהוגשו על ידי מטופלים ומפניות של משרד הבריאות דיון בוועדת המשמעת התקיים בהיעדרו לא התייצב דבר המהווה זלזול ברשויות המדינה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת והפרה מתמדת של הוראות פק' רופאי השיניים (התעלמות מתלונות שהוגשו על ידי מטופלים ומפניות של משרד הבריאות דיון בוועדת המשמעת התקיים בהיעדרו לא התייצב דבר המהווה זלזול ברשויות המדינה)
מה חשוב לדעת? הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי , ערעור התקבל והתיק הוחזר לוועדת המשמעת להמשך
הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי , ערעור התקבל והתיק הוחזר לוועדת המשמעת להמשך

ATMJGW MEQJPATIT

בעניין: הקובלנה נגד דייר שלמה יצחקוב

קטטטטמטםם

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש תשלייט- 1979

17:13

בקובלנה מתוקנת שהוגשה ע"י סמנכ"ל משרד הבריאות נגד דייר שלמה יצחקוב (רופא שיניים)
(להלן הנקבל) יוחסו לו עבירות משמעת של התנהגות בלתי הולמת בניגוד לסעיף 45 (1) לפקודת
רופאי השיניים תשל"ט 1979 (להלן הפקודה),של הפרה מתמדת של הוראות הפקודה כאמור
בסעיף 45 (3) לפקודה ושל הפרת הוראה מהוראות חוק זכויות החולה תשנין -1966. כאמור
בסעיף 45 (7) לפקודה.

הקובלנה מתייחסת לטרוניות של מספר מטופלים. החוט השני המקשר את כל התלונות היא
התעלמות הנקבל מחובתו לקיים, כשהוא נדרש לעשות כן, קומוניקציה עם מטופליו, גם עם משרד
הבריאות שפנה וחזר ופנה אליו בעקבות תלונת המטפלת.

שניים ממטופליו ניסו לקבל עת ארוכה רשומה רפואית או מידע על הטיפול שניתן להם. הנקבל
התעלם מפניות אלו. לא זו אף זו, הוא התעלם מפניות של רשויות משרד הבריאות, והפגין אי
אכפתיות, זלזול וחוסר הבנה לתפקידו ולחובותיו כרופא, כשכל דרכי הקומוניקציה (עיתונות,
דואר רשום, וטלפונים) נוצלו כדי להשיג עמו קשר- לשווא.

בעקבות הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה, על מנת שהנקבל יביא בפניה את תגובתו, ככל שיש לו
כזו, וככל שהוא רוצה לעשות כן. התסמונת של התעלמות ואי אכפתיות ליוותה גם את התייחסותו
של הנקבל לוועדה. זו ניסתה וחזרה וניסתה להעביר לו הודעות על קיום דיונים בפניה ועל זכותו
להתייצב ולאמור את דברו לשווא.

משנוסו כל הדרכים וכלו כל הקיצין, קיימה הועדה דיון בהעדרו, ולאחר מכן הגישה לשר
הבריאות דין וחשבון הנושא תאריך של 5.4.2011. דויים זה הועבר אלי משום שסמכויות הענישה
המשמעתית של שר הבריאות הואצלו אליי.

סאת הייסורים של הניסיונות ליצור קומוניקציה עם הנקבל, הן עייי מטופליו הן ע"י משרד
הבריאות והן ע"י הועדה תוארו יפה בדויים הועדה.

לאחר שמיעת ראיות החליטה הועדה להרשיע את הנקבל כמה שיוחס לו. בטעוני הקובל לעונש
המשמעתי שיש להטיל על הנקבל הוא אמר בין השאר שהחתעלמות מפניות מטופלים ומפניות
משרד הבריאות היא תופעה מוכרת בקרב רופאי השיניים. הוועדה נתבקשה לומר את דברה בעניין
וגם להגיב בנמרצות.

27/06/2011

——-

ATMJGW MEQJPATIT

000000000

27/06/2011 17:13

עמדת הקובל היתה שהנקבל הוכיח שהוא אינו מתאים לעסוק ברפואת שיניים הוא לא רואה
לנכון לידע או למסור אינפורמציה לא למטופלים ולא למשרד הבריאות….. הוא מהווה סכנה
אמיתית לשלום ציבור המטופלים, ולכן יש לשלול את רישיונו

הועדה קיבלה את טעון הקובל. היא הביעה דעתה שהתנהגותו כאמור לעיל מהווה זלזול ברשויות
המדינה, פוגעת בשלום הציבור, הינה חמורה ובלתי ראויה בעליל… והיא התנהגות שאינה הולמת
רופאי שיניים, הדברים חמורים שבעתיים נוכח עיקשות הנקבל שהשתרעה על פני שנים, שלא
להכניס עצמו לתלם של התנהגות מקצועית ראויה, התנהגות כזו מוכיחה שהנקבל "אינן ראוי
להחזיק ברישיון לעסוק ברפואת שיניים ", כך סברה הועדה והיא המליצה לכן לבטל את רישיונו
של הנקבל לצמיתות.

מסתבר שלאדישות הגסה והדוחה של הנקבל יש גבול, והגבול הוא החשש מפני תוצאותיה.
משנוכח הנקבל שהרעה פוקדת אותו הוא פנה באמצעות בא כוחו לועדה. בפניה זו הוא הודה שאין
לו הסבר המניח את הדעת על היעדרותו מהדיונים, ואולם גם כשעובדה זו מובאת בחשבון הוא
טוען שהעונש שהוטל עליו הוא "בלתי סבירי. יש לו ייטענות הגנה טובות לעניין העבירות
המיוחסות לו, וראוי שתשמענה בפני הועדה בטרם יינקטו אמצעי משמעת כה דרסטיים". הוא
ביקש לכן לבטל את כל הדיונים ולקיים דיון מחדש".

יצוין כי אפילו בשלב זה לא פירט הנקבל מהן הטענות המזכות אותו להתעלל ברשויות הבריאות
ובמטופליו לאורך שנים, באי מסירת מידע ובאי מתן תשובה לאף אחת מהפניות אליו.
לאמיתו של דבר הוא הודה שאין לו הסבר מניח את הדעת להיעדרותו מהדיונים.

דיוני ועדת המשמעת אינם תוכנית כבקשתך, רוצה הנקבל מאזין ומשתתף בהן, רוצה להתעלם
מהם ומבקש להכתיב את ביטולם, מבלי להתחשב בזמן, בהוצאות בטרדה ובעיות הסדר התקין.
אין תימה איפוא שהועדה דחתה ביום 31.3.2011 את בקשתו, ואין לי אלא לברך אותה על כך.

בהחלטתי במקרה דומה שניתנה בעבר כתבתי בין השאר שיעסקינן ברופאה שכמוה כנושאת שלט
ועליו כתוב: אני מטפלת בחולים ובתור שכזאת אצור בקרבי כל המידע הדרוש כדי לקבוע אם
גרמתי לנזק. חרף זאת ידעו כל באי שער עולם שלא אחשוף דבר, לא אמסור דבר, ולא אענה
לשאלה שתופנה אליי, גם אם יש בה צורך לשם תיקון המעוות. נושאת שלט כזה היא כפי שבר

אמיתי פגע רע, ואסור לאפשר לו להמשיך ולטפל בבני אדם", מה שהיה שם הוא שיהיה פה.

אני מאשר את המלצת הועדה ומורה על ביטול רישיון הנקבל. למען שלמות התמונה אני מבקש
לציין שבאותה החלטה ממנה הובאה המובאה דלעיל, הוספתי ואמרתי בסוף ההחלטה שיהיה
ויהיו בעתיד נסיבות מהן יפיקו המופקדים על הענקת רשיונותיי שאין עוד סיכון בפעילות
הרפואית, ולכן אני מוסיף, שאם הם יגיעו למסקנה שהנקבל כשיר בכל המובנים, ושההיבט
הציבורי מאפשר זאת, לא תהיה מניעה לשקול הענקת רישיון מחדש בתנאים ובמגבלות בהן

מעניקים רישיונות חדשיסיי

PAGE

ATMJGW MEQJPATIT

!ו. -28 ניתן היום

ଗପସପପସପନ

זילון

נשיא (בדימוס) של ביה מחוזי בירושלים

17:13

27/06/2011

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן